Dutch articles

Oernatuur Of Nieuwe Wildernis?

Is er nog oernatuur in Nederland? Natuur die nog echt ongerept is, is er helaas niet meer in ons land. Met de kap van het Beekbergerwoud bij Apeldoorn in 1871, verdween het laatste, nog tamelijk ongeschonden restant oerbos dat daar al onafgebroken 8.000 jaar lang had gestaan. Oorsponkelijke wildernis is er dus niet meer in Nederland. Echter, sinds de jaren tachtig van de vorige eeuw verschijnen er her en der in het land, nieuwe wildernissen. Organisaties als Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer en sommige provinciale Landschappen laten de natuur in bepaalde natuurgebieden weer haar eigen gang gaan. Door het teruggeven van landbouwgrond aan de natuur kunnen bestaande natuurgebieden worden uitgebreid en onderling met elkaar verbonden zodat plant en dier zich makkelijker kunnen verspreiden. In deze nieuwe natuur krijgen natuurlijke processen zoals storm, begrazing, overstromingen, het afsterven van bomen en het vergaan van dode dieren, weer de ruimte. Vooral in het rivierengebied zijn spectaculaire resultaten geboekt; de voormalige landbouwgronden op rijke kleigrond ontwikkelen zich zeer snel tot prachtige, nieuwe wildernisnatuur. Mede hierdoor zijn uit ons land verdwenen soorten als bever en zeearend weer teruggekeerd.

Wildernisnatuur in het rivierengebied, Gelderse Poort bij Nijmegen

Wildernisgebieden

Om nieuwe wildernissen en natuurgebieden met een wildernisachtig karakter op deze site te kunnen vermelden als wildernisgebied, worden niet al te strikte criteria gehanteerd. We leven tenslotte in een vrij dichtbevolkt land en bijna overal merk je wel iets van menselijke activiteit. Verstorende invloeden van verkeerslawaai, luchtverontreiniging en een te lage grondwaterstand zijn voorbeelden van negatieve factoren die dan ook niet altijd te vermijden zijn. Voorlopig zullen ze dan ook als een gegeven moeten worden beschouwd.

Vlieland

Streven naar zo min mogelijk ingrijpen

Als een zeldzame soort uit het gebied dreigt te verdwijnen, wordt er niet ingegrepen door de beheerders. Een voorbeeld: het zeldzame en beschermde insectenetende plantje vetblad dreigt uit een natuurgebied te verdwijnen. In een wildernisgebied wordt niet getuinierd door de beheerders dus het vetblad zal waarschijnlijk verdwijnen. Kortom: de natuurlijke processen hun gang laten gaan (procesnatuur) is in dergelijke gebieden belangrijker dan het behoud van bepaalde dier- of plantensoorten.

Gelderse Poort

Eenmalige omvormingsmaatregelen

Beheermaatregelen als maaien, plaggen en aanplant vinden niet plaats in een wildernisgebied. Daarentegen kunnen eenmalige omvormingsmaatregelen geen kwaad zolang ze maar plaatsvinden in de beginfase van een wildernisgebied. Denk hierbij aan omvormingsmaatregelen als het omtrekken van bomen om open plekken in een voormalig productiebos te maken of het opnieuw uitgraven van een oude nevengeul van een rivier.

Begrazing met wilde paarden en runderen

Veel wildernisgebieden worden begraasd door nauwe verwanten van verdwenen wilde paarden en runderen, zoals konikpaarden, Schotse Hooglanders en Rode Geuzen. Begrazing door deze zelfredzame dieren is een groot pluspunt omdat door het gegraas van de dieren er meer variatie in een natuurgebied ontstaat. Er zijn zelfs theorieën dat het oorspronkelijke landschap niet bestond uit een aangesloten, dicht oerbos maar eerder uit een savanne-achtig landschap. Door het gegraas van de grote grazers werd een half-open landschap gevormd van grazige weiden, doornige zoomvegetaties en stukken bos. Een dergelijk landschap levert een zeer diverse natuur op; rijk aan wilde planten, vlinders en vogels. Een belangrijke voorwaarde voor begrazing is wel dat die kuddes jaarrond, het hele jaar door, in het gebied blijven en dat ze dus vrijwel zonder hulp van de mens kunnen leven. Wandelen in gebieden met grote grazers kan prima, mits je je aan een paar regels houdt; zie Pas op!

Nieuwsgierig geworden? Bekijk het overzicht met wildernisgebieden in Nederland.

Kuddes zelfredzame runderen leven jaarrond in het Drents-Friese Wold

 

Bron: www.ongerepte-natuur.nl

Discussion

No comments yet.

Post a Comment

Subscribe to Blog via Email

Enter your email address to subscribe to this blog and receive notifications of new posts by email.